Significado y pronunciación de 星期

星期
Simplified/traditional word

星期 español definición

xīng qī

 • (n.) semana

HSK level


Caracteres

 • (xīng): estrella
 • (qī): período

Ejemplos de oraciones con 星期

 • 一个星期有七天。
  Yīgè xīngqí yǒu qītiān.
 • 我星期三请中国。
  Wǒ xīngqísān qǐng zhōngguó.
 • 今天星期五。
  Jīntiān xīngqíwǔ.
 • 我现在星期六去北京。
  Wǒ xiànzài xīngqíliù qù běijīng.
 • 星期二同学请我去饭馆吃饭。
  Xīngqí'èr tóngxué qǐng wǒ qù fànguǎn chīfàn.