Significado y pronunciación de 朋友

朋友
Simplified/traditional word

朋友 español definición

péng you

 • (n.) amigo

HSK level


Caracteres

 • (péng): amigos
 • (yǒu): amigo

Ejemplos de oraciones con 朋友

 • 今天我的朋友不能工作,他在医院!
  jīntiān wǒ de péngyǒu bùnéng gōngzuò, tā zài yīyuàn!
 • 他是我的好朋友。
  Tā shì wǒ de hǎo péngyǒu.
 • 我来介绍一下我的朋友。
  Wǒ lái jièshào yīxià wǒ de péngyǒu.
 • 我去送一个朋友。
  Wǒ qù sòng yīgè péngyǒu.
 • 今天我过生日,朋友们都来了。
  Jīntiān wǒguò shēngrì, péngyǒumen dōu láile.