Significado y pronunciación de 桌子

桌子
Simplified/traditional word

桌子 español definición

zhuō zi

 • (n.) mesa

HSK level


Caracteres

 • (zhuō): mesa
 • (zi): niño

Ejemplos de oraciones con 桌子

 • 老师看见我在桌子上写东西。
  Lǎoshī kànjiàn wǒ zài zhuōzi shàng xiě dōngxī.
 • 桌子上有一本书。
  Zhuōzi shàng yǒuyī běn shū.
 • 你看,那本书在桌子上呢。
  Nǐ kàn, nà běn shū zài zhuōzi shàng ne.
 • 桌子上有六个杯子。
  Zhuōzi shàng yǒu liù gè bēizi.
 • 水果在桌子上。
  Shuǐguǒ zài zhuōzi shàng.