Significado y pronunciación de 水果

水果
Simplified/traditional word

水果 español definición

shuǐguǒ

 • (n.) fruta

HSK level


Caracteres

 • (shuǐ): agua
 • (guǒ): fruta

Ejemplos de oraciones con 水果

 • 妈妈买了九个水果。
  Māmā mǎile jiǔ gè shuǐguǒ.
 • 水果在桌子上。
  Shuǐguǒ zài zhuōzi shàng.
 • 我想去商店买水果。
  Wǒ xiǎng qù shāngdiàn mǎi shuǐguǒ.
 • 再来点儿水果,怎么样?
  Zàilái diǎn er shuǐguǒ, zěnme yàng?
 • 你还是吃点儿水果吧,别喝啤酒了。
  Nǐ háishì chī diǎn er shuǐguǒ ba, bié hē píjiǔle.