Significado y pronunciación de 没关系

没关系
Simplified word
沒關系
Traditional word

没关系 español definición

méi guān xi

 • de nada
 • no se preocupe no tiene nada que ver con
 • no tiene nada que ver con

HSK level


Caracteres

 • (méi): no
 • (guān): apagar
 • (xì): sistema

Ejemplos de oraciones con 没关系

 • 没关系,你睡觉!
  Méiguānxì, nǐ shuìjiào!
 • 这件事,跟我没关系。
  Zhè jiàn shì, gēn wǒ méiguānxì.
 • 甲:对不起。乙:没关系。
  Jiǎ: Duìbùqǐ. Yǐ: Méiguānxì.
 • 甲:对不起!乙:没关系。
  Jiǎ: Duìbùqǐ! Yǐ: Méiguānxì.