Significado y pronunciación de 满意

满意
Simplified word
滿意
Traditional word

满意 español definición

mǎn yì

 • (v.) estar satisfecho

HSK level


Caracteres

 • (mǎn): lleno
 • (yì): sentido

Ejemplos de oraciones con 满意

 • 你的回答不能让人满意。
  Nǐ de huí dā bùnéng ràng rén mǎnyì.
 • 经理对他很满意。
  Jīnglǐ duì tā hěn mǎnyì.
 • 他的安排让大家都很满意。
  Tā de ānpái ràng dàjiā dōu hěn mǎnyì.
 • 我刚做了一个顾客满意度调查。
  Wǒ gāng zuòle yīgè gùkè mǎnyì dù tiáo chá.
 • 我对今天的演出十分满意。
  Wǒ duì jīntiān de yǎnchū shífēn mǎnyì.