Significado y pronunciación de 激动

激动
Simplified word
激動
Traditional word

激动 español definición

jī dòng

 • (adj.) estar entusiamado
 • conmoverse
 • (v.) entusiasmar
 • emocionar

HSK level


Caracteres

 • (jī): excitar
 • (dòng): moverse

Ejemplos de oraciones con 激动

 • 看了这部电影,我很激动。
  Kànle zhè bù diànyǐng, wǒ hěn jīdòng.
 • 这个消息真是激动人心。
  Zhège xiāoxī zhēnshi jīdòng rénxīn.
 • 你别激动,先冷静一下。
  Nǐ bié jīdòng, xiān lěngjìng yīxià.