Significado y pronunciación de 照顾

照顾
Simplified word
照顧
Traditional word

照顾 español definición

zhào gu

 • (v.) cuidar
 • (n.) cuido
 • solicitud
 • cuidado

HSK level


Caracteres

 • (zhào): de acuerdo a
 • (gù): gu

Ejemplos de oraciones con 照顾

 • 下个月我要离开一段时间,你好好照顾自己。
  Xià gè yuè wǒ yào líkāi yīduàn shíjiān, nǐ hǎohǎo zhàogù zìjǐ.
 • 我生病了,妈妈一直照顾我。
  Wǒ shēngbìngle, māmā yīzhí zhàogù wǒ.
 • 这些年,他给了我们很多照顾。
  Zhèxiē nián, tā gěile wǒmen hěnduō zhàogù.