Significado y pronunciación de 爸爸

爸爸
Simplified/traditional word

爸爸 español definición

bà ba

 • (n.) papá, padre

HSK level


Caracteres

 • (bà): papá

Ejemplos de oraciones con 爸爸

 • 爸爸喜欢喝茶。
  bàba xǐhuān hē chá.
 • 妈妈和爸爸叫我!
  Māmā hé bàba jiào wǒ!
 • 我爸爸是医生。
  Wǒ bàba shì yīshēng.
 • 爸爸和妈妈都在家。
  Bàba hé māmā dōu zàijiā.
 • 爸爸,我想你了。
  Bàba, wǒ xiǎng nǐle.