Significado y pronunciación de 现金

现金
Simplified word
現金
Traditional word

现金 español definición

xiàn jīn

  • (n.) efectivo

HSK level


Caracteres

  • (xiàn): presente
  • (jīn): oro

Ejemplos de oraciones con 现金

  • 我带的现金不太多,但是商店可以刷卡。
    Wǒ dài de xiànjīn bù tài duō, dànshì shāngdiàn kěyǐ shuākǎ.