Significado y pronunciación de 生日

生日
Simplified/traditional word

生日 español definición

shēng rì

 • (n.) cumpleaños

HSK level


Caracteres

 • (shēng): dar a luz
 • (rì): día

Ejemplos de oraciones con 生日

 • 生日快乐!
  Shēngrì kuàilè!
 • 今天我过生日,朋友们都来了。
  Jīntiān wǒguò shēngrì, péngyǒumen dōu láile.
 • 今天是妈妈的生日,我们送一些花给她吧。
  Jīntiān shì māmā de shēngrì, wǒmen sòng yīxiē huā gěi tā ba.
 • 我忘记今天是他的生日了。
  Wǒ wàngjì jīntiān shì tā de shēngrìle.
 • 祝你生日快乐!
  zhù nǐ shēngrì kuàilè!