Significado y pronunciación de 电脑

电脑
Simplified word
電腦
Traditional word

电脑 español definición

diàn nǎo

 • (n.) ordenador, computador

HSK level


Caracteres

 • (diàn): electricidad
 • (nǎo): cerebro

Ejemplos de oraciones con 电脑

 • 我的电脑里有好多的东西。
  Wǒ de diànnǎo li yǒu hǎoduō de dōngxī.
 • 我买了个电脑。
  Wǒ mǎile gè diànnǎo.
 • 电脑在桌子上。
  Diànnǎo zài zhuōzi shàng.
 • 电脑卖得贵。
  Diànnǎo mài dé guì.
 • 你帮我看看,这台电脑出什么问题了?
  Nǐ bāng wǒ kàn kàn, zhè tái diànnǎo chū shénme wèntíle?