Significado y pronunciación de 电视

电视
Simplified word
電視
Traditional word

电视 español definición

diàn shì

 • (n.) televisión

HSK level


Caracteres

 • (diàn): electricidad
 • (shì): dependiendo de

Ejemplos de oraciones con 电视

 • 昨天我看电视了。
  Zuótiān wǒ kàn diànshìle.
 • 妈妈在看电视。
  Māmā zài kàn diànshì.
 • 他一个下午都坐在电视前。
  Tā yīgè xiàwǔ dōu zuò zài diànshì qián.
 • 太晚了,别看电视了。
  Tài wǎnle, bié kàn diànshìle.
 • 今天晚上我不能看电视了。
  Jīntiān wǎnshàng wǒ bùnéng kàn diànshìle.