Significado y pronunciación de 突然

突然
Simplified/traditional word

突然 español definición

tū rán

 • (adj.) de repente
 • pronto
 • (adv.) súbitamente
 • inesperadamente

HSK level


Caracteres

 • (tū): repentino
 • (rán): por supuesto

Ejemplos de oraciones con 突然

 • 他突然站了起来。
  Tā túrán zhànle qǐlái.
 • 小狗突然跑了出来。
  Xiǎo gǒu túrán pǎole chūlái.
 • 我本来要去看演出,但是突然有事儿不能去了。
  Wǒ běnlái yào qù kàn yǎnchū, dànshì túrán yǒushì er bùnéng qùle.