Significado y pronunciación de 竟然

竟然
Simplified/traditional word

竟然 español definición

jìng rán

  • (adv.) inesperadamente

HSK level


Caracteres

  • (jìng): realmente
  • (rán): por supuesto

Ejemplos de oraciones con 竟然

  • 他们竟然只用了一周就完成了任务。
    Tāmen jìngrán zhǐ yòngle yīzhōu jiù wánchéngle rènwù.
  • 我完全没想到他竟然是这样的人。
    Wǒ wánquán méi xiǎngdào tā jìngrán shì zhèyàng de rén.