Significado y pronunciación de 第一

第一
Simplified/traditional word

第一 español definición

dì yī

 • (num.) primero

HSK level


Caracteres

 • (dì): primero
 • (yī): uno

Ejemplos de oraciones con 第一

 • 右边第一个男人是我丈夫。
  Yòubiān dì yī gè nánrén shì wǒ zhàngfū.
 • 这是我第一次见到他。
  Zhè shì wǒ dì yī cì jiàn dào tā.
 • 今天我们学习第一课。
  Jīntiān wǒmen xuéxí dì yī kè.
 • 长江是中国的第一大河。
  Chángjiāng shì zhōngguó de dì yī dàhé.
 • 第一次演出,他很紧张。
  Dì yī cì yǎnchū, tā hěn jǐnzhāng.