Significado y pronunciación de 筷子

筷子
Simplified/traditional word

筷子 español definición

kuài zi

(n.) palillos (para comer)

HSK level


Caracteres

  • (kuài): palillos
  • (zi): niño

Ejemplos de oraciones con 筷子

  • 我来中国 1 个月了,已经会用筷子了。
    Wǒ lái zhōngguó 1 gè yuèle, yǐjīng huì yòng kuàizile.
  • 中国人吃饭一般使用筷子。
    Zhōngguó rén chīfàn yībān shǐyòng kuàizi.