Significado y pronunciación de 签证

签证
Simplified word
簽證
Traditional word

签证 español definición

qiān zhèng

  • (n.) visa
  • visado

HSK level


Caracteres

  • (qiān): firmar
  • (zhèng): certificado

Ejemplos de oraciones con 签证

  • 我明天要去大使馆办签证。
    Wǒ míngtiān yào qù dàshǐ guǎn bàn qiānzhèng.
  • 我需要到大使馆去办签证。
    Wǒ xūyào dào dàshǐ guǎn qù bàn qiānzhèng.