Significado y pronunciación de 简单

简单
Simplified word
簡單
Traditional word

简单 español definición

jiǎn dān

 • (adj.) fácil
 • simple

HSK level


Caracteres

 • (jiǎn): sencillo
 • (dān): soltero

Ejemplos de oraciones con 简单

 • 这些题对他来说很简单。
  Zhèxiē tí duì tā lái shuō hěn jiǎndān.
 • 她简单打扮了一下就出门了。
  Tā jiǎndān dǎbànle yīxià jiù chūménle.
 • 我教你跳舞吧,动作很简单。
  Wǒ jiào nǐ tiàowǔ ba, dòngzuò hěn jiǎndān.
 • 这个对话比较简单,我能听懂。
  Zhège duìhuà bǐjiào jiǎndān, wǒ néng tīng dǒng.