Significado y pronunciación de 练习

练习
Simplified word
練習
Traditional word

练习 español definición

liàn xí

 • (v.) práctica
 • (n.) ejercicio

HSK level


Caracteres

 • (liàn): práctica
 • (xí): aprender

Ejemplos de oraciones con 练习

 • 学过的东西,要多练习才能记住。
  Xuéguò de dōngxī, yào duō liànxí cáinéng jì zhù.
 • 同学们,下面我们开始做练习。
  Tóngxuémen, xiàmiàn wǒmen kāishǐ zuò liànxí.
 • 学游泳光看是不行的,要练习。
  Xué yóuyǒng guāng kàn shì bùxíng de, yào liànxí.