Significado y pronunciación de 经济

经济
Simplified word
經濟
Traditional word

经济 español definición

jīng jì

 • (n.) economía

HSK level


Caracteres

 • (jīng): mediante
 • (jì): ayuda

Ejemplos de oraciones con 经济

 • 这些年经济发展很快。
  Zhèxiē nián jīngjì fāzhǎn hěn kuài.
 • 近些年来这个城市的经济发展很快快。
  Jìn xiē niánlái zhège chéngshì de jīngjì fāzhǎn hěn kuài kuài.
 • 随着经济的发展,人们的生活有了很大的提
  Suízhe jīng jì de fǎ zhǎn, rénmen de shēnghuó yǒule hěn dà de tí