Significado y pronunciación de 经验

经验
Simplified word
經驗
Traditional word

经验 español definición

jīng yàn

 • (n.) experiencia

HSK level


Caracteres

 • (jīng): mediante
 • (yàn): prueba

Ejemplos de oraciones con 经验

 • 他是一位经验丰富的老师。
  Tā shì yī wèi jīngyàn fēngfù de lǎoshī.
 • 他在工作中积累了丰富的经验。
  Tā zài gōngzuò zhōng jīlěile fēngfù de jīngyàn.
 • 他在工作中积累了很多经验。
  Tā zài gōngzuò zhōng jīlěile hěnduō jīngyàn.
 • 请为我们总结您的成功经验。
  Qǐng wèi wǒmen zǒngjié nín de chénggōng jīngyàn.