Significado y pronunciación de 结婚

结婚
Simplified word
結婚
Traditional word

结婚 español definición

jié hūn

 • (v.) casarse

HSK level


Caracteres

 • (jié): nudo
 • (hūn): matrimonio

Ejemplos de oraciones con 结婚

 • 我还没有结婚的打算。
  Wǒ hái méiyǒu jiéhūn de dǎsuàn.
 • 我们结婚10 年了。
  Wǒmen jiéhūn 10 niánle.
 • 我们计划在五一节那天结婚。
  Wǒmen jìhuà zài wǔyī jié nèitiān jiéhūn.