Significado y pronunciación de 继续

继续
Simplified word
繼續
Traditional word

继续 español definición

jì xù

 • (adv.) continuar
 • seguir

HSK level


Caracteres

 • (jì): siguiendo
 • (xù): continuado

Ejemplos de oraciones con 继续

 • 他表示愿意继续在公司工作。
  Tā biǎoshì yuànyì jìxù zài gōngsī gōngzuò.
 • 老师鼓励我继续努力,不要放弃。
  Lǎoshī gǔlì wǒ jìxù nǔlì, bùyào fàngqì.
 • 请大家休息一会儿,十分钟后继续上课。
  Qǐng dàjiā xiūxí yīhuǐ'er, shífēnzhōng hòu jìxù shàngkè.