Significado y pronunciación de 羊肉

羊肉
Simplified/traditional word

羊肉 español definición

yáng ròu

  • (n.) cordero

HSK level


Caracteres

  • (yáng): oveja
  • (ròu): carne

Ejemplos de oraciones con 羊肉

  • 羊肉真好吃!
    Yángròu zhēn hào chī!
  • 有些人不爱吃羊肉。
    Yǒuxiē rén bù ài chī yángròu.