Significado y pronunciación de 获得

获得
Simplified word
獲得
Traditional word

获得 español definición

huò dé

 • (v.) ganar
 • obtener

HSK level


Caracteres

 • (huò): obtener
 • (dé): obtener

Ejemplos de oraciones con 获得

 • 祝贺你们获得了好成绩。
  Zhùhè nǐmen huòdéle hǎo chéngjī.
 • 获得了成功也不能太骄傲。
  Huòdéle chénggōng yě bùnéng tài jiāo'ào.
 • 因为努力学习,他获得了理想的成绩。
  Yīnwèi nǔlì xuéxí, tā huòdéle lǐxiǎng de chéngjī.
 • 我在阅读中获得了很多知识。
  Wǒ zài yuèdú zhōng huòdéle hěnduō zhīshì.