Significado y pronunciación de 警察

警察
Simplified/traditional word

警察 español definición

jǐng chá

  • (n.) policía

HSK level


Caracteres

  • (jǐng): policía
  • (chá): observar

Ejemplos de oraciones con 警察

  • 警察正在进行调查。
    Jǐngchá zhèngzài jìnxíng diàochá.
  • 我从小就想成为一名警察。
    Wǒ cóngxiǎo jiù xiǎng chéngwéi yī míng jǐngchá.