Significado y pronunciación de 认识

认识
Simplified word
認識
Traditional word

认识 español definición

rèn shi

 • (v.) conocer

HSK level


Caracteres

 • (rèn): reconocer
 • (shí): conocimiento

Ejemplos de oraciones con 认识

 • 认识你我很高兴!
  Rènshí nǐ wǒ hěn gāoxìng!
 • 认识你很高兴。
  Rènshí nǐ hěn gāoxìng.
 • 我认识她的妈妈。
  Wǒ rènshí tā de māmā.
 • 这个字你认识吗?
  Zhège zì nǐ rènshí ma?
 • 我不认识那个男人。
  Wǒ bù rènshí nàgè nánrén.