Significado y pronunciación de 讨厌

讨厌
Simplified word
討厭
Traditional word

讨厌 español definición

tǎo yàn

 • (v.) fastidiar
 • (adj.) fastidioso
 • molesto

HSK level


Caracteres

 • (tǎo): discutir
 • (yàn): cansado de

Ejemplos de oraciones con 讨厌

 • 我讨厌在饭馆吃饭。
  Wǒ tǎoyàn zài fànguǎn chīfàn.
 • 这个天气真讨厌。
  Zhège tiānqì zhēn tǎoyàn.