Significado y pronunciación de 诚实

诚实
Simplified word
誠實
Traditional word

诚实 español definición

chéng shí

 • (adj.) honesto

HSK level


Caracteres

 • (chéng): sincero
 • (shí): real

Ejemplos de oraciones con 诚实

 • 诚实的人值得我们尊重。
  Chéngshí de rén zhídé wǒmen zūnzhòng.
 • 做人要诚实,不能说假话。
  Zuòrén yào chéngshí, bùnéng shuō jiǎ huà.
 • 爸爸经常教育我要做一个诚实的人。
  Bàba jīngcháng jiàoyù wǒ yào zuò yīgè chéngshí de rén.