Significado y pronunciación de 起床

起床
Simplified/traditional word

起床 español definición

qǐ chuáng

(v.) levantarse (de la cama)

HSK level


Caracteres

 • (qǐ): desde
 • (chuáng): cama

Ejemplos de oraciones con 起床

 • 让大家起床吧。
  Ràng dàjiā qǐchuáng ba.
 • 我早上七点起床。
  Wǒ zǎoshang qī diǎn qǐchuáng.
 • 我一般7 点钟起床。
  Wǒ yībān 7 diǎn zhōng qǐchuáng.
 • 他总是很早起床。
  Tā zǒng shì hěn zǎo qǐchuáng.
 • 我每天差不多7 点起床。
  Wǒ měitiān chā bù duō 7 diǎn qǐchuáng.