Significado y pronunciación de 进行

进行
Simplified word
進行
Traditional word

进行 español definición

jìn xíng

 • (v.) realizar
 • llevar a cabo

HSK level


Caracteres

 • (jìn): avanzar
 • (xíng): fila

Ejemplos de oraciones con 进行

 • 警察正在进行调查。
  Jǐngchá zhèngzài jìnxíng diàochá.
 • 比赛还在进行。
  Bǐsài hái zài jìnxíng.
 • 比赛进行得很顺利。
  Bǐsài jìnxíng dé hěn shùnlì.