Significado y pronunciación de 适合

适合
Simplified word
適合
Traditional word

适合 español definición

shì hé

  • (v.) convenir
  • adecuado a

HSK level


Caracteres

  • (shì): adecuado
  • (hé): combinar

Ejemplos de oraciones con 适合

  • 我不太适合穿绿色的衣服。
    Wǒ bù tài shìhé chuān lǜsè de yīfú.
  • 我不太懂管理,所以不适合做负责人。
    Wǒ bù tài dǒng guǎnlǐ, suǒyǐ bùshìhé zuò fùzé rén.