Significado y pronunciación de 郊区

郊区
Simplified word
郊區
Traditional word

郊区 español definición

jiāo qū

  • (n.) suburbios
  • afueras

HSK level


Caracteres

  • (jiāo): afueras
  • (qū): zona

Ejemplos de oraciones con 郊区

  • 我住在郊区,开车半个小时就能到市中心。
    Wǒ zhù zàijiāoqū, kāichē bàn gè xiǎoshí jiù néng dào shì zhōngxīn.