Significado y pronunciación de 非常

非常
Simplified/traditional word

非常 español definición

fēi cháng

 • (adv.) muy

HSK level


Caracteres

 • (fēi): no-
 • (cháng): a menudo

Ejemplos de oraciones con 非常

 • 房间非常漂亮。
  Fángjiān fēicháng piàoliang.
 • 今天的天气非常好。
  Jīntiān de tiānqì fēicháng hǎo.
 • 这件衣服颜色非常好看。
  Zhè jiàn yīfú yánsè fēicháng hǎokàn.
 • 这块手表非常漂亮。
  Zhè kuài shǒubiǎo fēicháng piàoliang.
 • 奶奶非常喜欢我们送的礼物。
  Nǎinai fēicháng xǐhuān wǒmen sòng de lǐwù.