Significado y pronunciación de 饭店

饭店
Simplified word
飯店
Traditional word

饭店 español definición

fàn diàn

 • (n.) restaurante
 • hotel

HSK level


Caracteres

 • (fàn): arroz
 • (diàn): tienda

Ejemplos de oraciones con 饭店

 • 有三个饭店。
  Yǒu sāngè fànguǎn.
 • 中午我们去饭店吃吧。
  Zhōngwǔ wǒmen qù fàndiàn chī ba.
 • 在这家饭店吃饭,饮料免费。
  Zài zhè jiā fàndiàn chīfàn, yǐnliào miǎnfèi.
 • 这是一家很高级的饭店。
  Zhè shì yījiā hěn gāojí de fàndiàn.