Significado y pronunciación de 饮料

饮料
Simplified word
飲料
Traditional word

饮料 español definición

yǐn liào

  • (n.) bebida

HSK level


Caracteres

  • (yǐn): beber
  • (liào): material

Ejemplos de oraciones con 饮料

  • 冰箱里还有饮料吗?
    Bīngxiāng lǐ hái yǒu yǐnliào ma?
  • 在这家饭店吃饭,饮料免费。
    Zài zhè jiā fàndiàn chīfàn, yǐnliào miǎnfèi.