Significado y pronunciación de 高兴

高兴
Simplified word
高興
Traditional word

高兴 español definición

gāo xìng

 • (adj.) contento
 • alegre

HSK level


Caracteres

 • (gāo): alto
 • (xìng): xing

Ejemplos de oraciones con 高兴

 • 认识你我很高兴!
  Rènshí nǐ wǒ hěn gāoxìng!
 • 今天我很高兴。
  Jīntiān wǒ hěn gāoxìng.
 • 认识你很高兴。
  Rènshí nǐ hěn gāoxìng.
 • 他越说越高兴。
  Tā yuè shuō yuè gāoxìng.
 • 你怎么了?不高兴了?为什么低着头?
  Nǐ zěnmeliǎo? Bù gāoxìngle? Wèishéme dīzhe tóu?