Significado y pronunciación de 不

Carácter simplificado / tradicional

不 español definición

 • no haga

Niveles de HSK


Caracteres con la misma pronunciación


Ejemplos de oraciones con 不

 • 对不起,我不爱你了,我爱她!
  Duìbùqǐ, wǒ bù ài nǐle, wǒ ài tā!
 • 谢谢!不客气!
  A: Xièxiè! B: Bùkèqì!
 • 猫不吃苹果。
  Māo bù chī píngguǒ.
 • 今天我的朋友不能工作,他在医院!
  jīntiān wǒ de péngyǒu bùnéng gōngzuò, tā zài yīyuàn!
 • 习先生怎么样不这儿了?
  Xí xiānshēng zěnme yàng bù zhè'erle?

Palabras que contienen 不 , por nivel de HSK