Significado y pronunciación de 具

Carácter simplificado / tradicional

具 español definición

 • con

Niveles de HSK


Caracteres con la misma pronunciación


Ejemplos de oraciones con 具

 • 搬家后我们换了新家具。
  Bānjiā hòu wǒmen huànle xīn jiājù.
 • 语言是人和人之间交流的工具。
  Yǔyán shì rén hé rén zhī jiān jiāoliú de gōngjù.
 • 常用的交通工具有汽车、火车、飞机等。
  Chángyòng de jiāotōng gōngjù yǒu qìchē, huǒchē, fēijī děng.
 • 语言是表达思想的工具。
  Yǔyán shì biǎodá sīxiǎng de gōngjù.

Palabras que contienen 具 , por nivel de HSK