Significado y pronunciación de 出

Carácter simplificado / tradicional

出 español definición

chū

 • afuera

Niveles de HSK


Caracteres con la misma pronunciación


Ejemplos de oraciones con 出

 • 我坐出租车回家。
  Wǒ zuò chūzūchē huí jiā.
 • 我开了三年出租车了。
  Wǒ kāile sān nián chūzū chēle.
 • 女儿是 1990 年出生的。
  Nǚ'ér shì 1990 nián chūshēng de.
 • 早上出公司。
  Zǎoshang chū gōngsī.
 • 我已经找出问题了,晚上问你。
  Wǒ yǐjīng zhǎo chū wèntíle, wǎnshàng wèn nǐ.

Palabras que contienen 出 , por nivel de HSK