Significado y pronunciación de 及

Carácter simplificado / tradicional

及 español definición

 • y

Niveles de HSK


Caracteres con la misma pronunciación


Ejemplos de oraciones con 及

 • 谢谢你及时赶来帮助我。
  Xièxiè nǐ jíshí gǎn lái bāngzhù wǒ.
 • 这场雨下得很及时。
  Zhè chǎng yǔ xià dé hěn jíshí.
 • 我今天早上起晚了,来不及吃早饭了。
  Wǒ jīntiān zǎoshang qǐ wǎnle, láibují chī zǎofànle.
 • 电影九点半才开始,还来得及。
  Diànyǐng jiǔ diǎn bàn cái kāishǐ, hái láidéjí.

Palabras que contienen 及 , por nivel de HSK