Significado y pronunciación de 戴

Carácter simplificado / tradicional

戴 español definición

dài

  • usó

Niveles de HSK


Caracteres con la misma pronunciación


Ejemplos de oraciones con 戴

  • 外边风大,戴上帽子吧。
    Wàibian fēng dà, dài shàng màozi ba.
  • 他戴这个黑色眼镜。
    Tā dài zhège hēisè yǎnjìng.
  • 这个帽子我戴正好,不大也不小。
    Zhège màozi wǒ dài zhènghǎo, bù dà yě bù xiǎo.

Palabras que contienen 戴 , por nivel de HSK