Significado y pronunciación de 旅

Carácter simplificado / tradicional

旅 español definición

 • viaje

Niveles de HSK


Caracteres con la misma pronunciación


Ejemplos de oraciones con 旅

 • 我们开车去旅游。
  Wǒmen kāichē qù lǚyóu.
 • 坐船旅游。
  Zuò chuán lǚyóu.
 • 我打算下个星期去旅游。
  Wǒ dǎsuàn xià gè xīngqí qù lǚyóu.
 • 我爱旅游,去过几十个国家。
  Wǒ ài lǚyóu, qùguò jǐ shí gè guójiā.
 • 今年夏天你选择去哪儿旅游?
  Jīnnián xiàtiān nǐ xuǎnzé qù nǎ'er lǚyóu?

Palabras que contienen 旅 , por nivel de HSK