Significado y pronunciación de 极

Palabra simplificada
Palabra tradicional

极 español definición

 • polo

Niveles de HSK


Caracteres con la misma pronunciación


Ejemplos de oraciones con 极

 • 他对音乐极感兴趣。
  Tā duì yīnyuè jí gǎn xìngqù.
 • 今天的节目好看极了。
  Jīntiān de jiémù hǎokàn jíle.
 • 我最爱吃妈妈做的鱼,味道好极了!
  Wǒ zuì ài chī māmā zuò de yú, wèidào hào jíle!
 • 我们要用积极的态度面对生活。
  Wǒmen yào yòng jījí de tàidù miàn duì shēnghuó.

Palabras que contienen 极 , por nivel de HSK