Significado y pronunciación de 激

Carácter simplificado / tradicional

激 español definición

 • excitar

Niveles de HSK


Caracteres con la misma pronunciación


Ejemplos de oraciones con 激

 • 看了这部电影,我很激动。
  Kànle zhè bù diànyǐng, wǒ hěn jīdòng.
 • 这个消息真是激动人心。
  Zhège xiāoxī zhēnshi jīdòng rénxīn.
 • 你别激动,先冷静一下。
  Nǐ bié jīdòng, xiān lěngjìng yīxià.
 • 运动员们在赛场上激烈地竞争。
  Yùndòngyuánmen zài sàichǎng shàng jīliè de jìngzhēng.

Palabras que contienen 激 , por nivel de HSK