Significado y pronunciación de 球

Carácter simplificado / tradicional

球 español definición

qiú

 • pelota

Niveles de HSK


Caracteres con la misma pronunciación


Ejemplos de oraciones con 球

 • 姐姐喜欢打篮球。
  Jiějiě xǐhuān dǎ lánqiú.
 • 我喜欢的运动是:游泳、踢足球。
  Wǒ xǐhuān de yùndòng shì: Yóuyǒng, tī zúqiú.
 • 我每天下午都去打篮球。
  Wǒ měitiān xiàwǔ dōu qù dǎ lánqiú.
 • 我和同学们在踢足球。
  Wǒ hé tóngxuémen zài tī zúqiú.
 • 弟弟正在打篮球。
  Dìdì zhèngzài dǎ lánqiú.

Palabras que contienen 球 , por nivel de HSK