Significado y pronunciación de 百

Carácter simplificado / tradicional

百 español definición

bǎi

 • cien

Niveles de HSK


Caracteres con la misma pronunciación


Ejemplos de oraciones con 百

 • 我卖了一百件衣服
  Wǒ màile yībǎi jiàn yīfú
 • 这个自行车五百多元。
  Zhège zìxíngchē wǔbǎi duō yuán.
 • 这次会议有两百多人参加。
  Zhè cì huìyì yǒu liǎng bǎi duō rén shēn jiā.
 • 动物园里有一百多种动物。
  Dòngwùyuán li yǒuyībǎi duō zhǒng dòngwù.
 • 任务完成百分之八十了。
  Rènwù wánchéng bǎi fēn zhī bāshíle.

Palabras que contienen 百 , por nivel de HSK