Signification et prononciation de 您

Caractère simplifié/traditionnel

您 définition française

nín

 • vous (soutenu, par opposition à l'informel 你[Ni3])

Niveaux du HSK


Phrases d'exemple avec 您

 • 但是我觉得您可以喝咖啡。
  Dànshì wǒ juédé nín kěyǐ hē kāfēi.
 • 先生,请问您什么时候开始点菜?
  Xiānshēng, qǐngwèn nín shénme shíhòu kāishǐ diǎn cài?
 • 您做的米饭真好吃。
  Nín zuò de mǐfàn zhēn hào chī.
 • 老师,您好!
  Lǎoshī, nín hǎo!
 • 您想喝咖啡,还是茶?
  Nín xiǎng hē kāfēi, háishì chá?

Mots contenant 您, par niveau de HSK