Signification et prononciation de 保护

保护
Simplifié
保護
Traditionnel

保护 définition française

bǎo hù

 • protéger
 • défendre
 • sauvegarder
 • protection
 • CL: 种[zhong3]

Niveau du HSK


Détails par caractère

 • (bǎo): protéger
 • (hù): protéger

Phrases d'exemple avec 保护

 • 人们应该保护环境。
  Rénmen yīnggāi bǎohù huánjìng.
 • 妈妈很注意保护皮肤。
  Māmā hěn zhùyì bǎohù pífū.
 • 为了保护环境,请不要使用塑料袋 。
  Wèile bǎohù huánjìng, qǐng bùyào shǐyòng sùliào dài.
 • 我们需要保护自然环境。
  Wǒmen xūyào bǎohù zìrán huánjìng.